ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ζωοτεχνικά εργαλεία

Ζωοτεχνικά εργαλεία
  • Μαγνητοκλωβοί
  • Εργαλείο χορήγησης μαγνητών
  • Ρινοσφηκτήρες
  • Αντιθηλαστικά πλαστικά και μεταλλικά
  • Αντικλωτσικό
  • Βουκέντρι
  • Είδη αποκεράτωσης - στικ, πάστα, σύρμα, ηλ.συσκευή
  • Ελαστικοί δακτύλιοι
  • Τανάλια προσαρμογής ελαστικών δακτυλίων
  • Τανάλιες ευνουχισμού