ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Είδη μαιευτικής & σπερματέγχυσης

Είδη μαιευτικής & σπερματέγχυσης
  • Εμβρυουλκός
  • Συγκρατητής μήτρας
  • Ανυψωτήρας αγελάδων
  • Επικαλυπτήριοι