ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Μονωτήρες

Μονωτήρες
  • Μονωτήρες σύρματος ξύλινου και μεταλλικού πασσάλου
  • Μονωτήρες σύρματος - ταινίας πασσάλου
  • Μονωτήρες ταινίας ξύλινου και μεταλλικού πασσάλου
  • Μονωτήρες λαβής φράχτη